Powrót do listy
Dotyczy: Druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej /gospodarstwo rolne/ zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi
Data licytacji: 2009-12-17
Godzina licytacji: 09:00
Numer sprawy,
licytacja:
KM 438/08, licytacja: II
Miejsce licytacji: Budynek Sądu Rejonowego w Sulęcinie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 30 w sali nr 13,
Cena wywołania: 76 000,00 zł
Suma oszacowania: 114 000,00 zł
 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org

Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2009 r. w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 30 w sali nr 13, odbędzie się
- o godz. 09:00 druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej /gospodarstwo rolne/ zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi - położonej: Malta 33, gm. Krzeszyce o pow. 3,6800 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych KW 9844
Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 000,00zł
Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł.

W myśl art. 962 kpc rękojmię należy złożyć w gotówce do dnia licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 na trzy dni przed licytacją. Decyduje data uznania na rachunku komornika..

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Darmowe statystyki