Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2024-03-20 13:00 Sąd Rejonowy w Sulęcinie, s.13 Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 13 125,00 zł 17 500,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2024r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja 1/12 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: położonej: 69-220 Ośno Lubuskie, Smogóry 2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00005895/2]
Suma oszacowania wynosi 17 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 750,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości gruntowej (1/12), położona w miejscowości Smogóry nr 2, w obrębie 0008 Smogóry, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 11 o powierzchni 0,1700 ha (1700 m2)-oznaczenie użytku symbolem B, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako: tereny mieszkaniowe.Zabudowę stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem i podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy wynoszącej 227 m2i powierzchni użytkowej wynoszącej 213,10 m2 (łącznie z częścią mieszkalną poddasza). Ponadto na działce usytuowany jest również murowany, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony budynek gospodarczy, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy wynoszącej 204 m2oraz nieewidencjonowane ruiny dawnego budynku gospodarczego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy