Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2024-03-20 13:20 Sąd Rejonowy w Sulęcinie, s.13 Nieruchomość OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 118 400,00 zł 177 600,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2024r. o godz. 13:20 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej: 69-220 Ośno Lubuskie, Smogóry 64a/4, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00020845/8]
Suma oszacowania wynosi 177 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 760,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa (wyodrębniony lokal mieszkalny), położona w miejscowości Smogóry nr 64A/4, na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego i całkowicie podpiwniczonego. Lokal ten o powierzchni użytkowej wynoszącej 90,40 m2, składa się z czterech pokojów, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 743/10000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal, wg dostępnych dokumentów, posiada pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o powierzchni 24,00 m2, położonej na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek, w którym usytuowany jest szacowany lokal mieszkalny, położony jest na działce gruntu nr 169/19, w obrębie 0008 Smogóry.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy