Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2024-02-28 11:00 https://elicytacje.komornik.pl/ o Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1 713 750,00 zł 2 285 000,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie
GKm 38/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864
§ 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących
nieruchomości:
- nieruchomości położonej przy Żeromskiego 72, 69-200 Sulęcin , dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV
Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Kościelny 1, Sulęcin , 69-200 Sulęcin ) prowadzi księgę
wieczystą o numerze GW1U/00020856/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w Sulęcinie, przy ulicy Żeromskiego nr 72 ( obręb 0048 Sulęcin III ),
gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi prawo własności działki gruntu nr 276/7 o
powierzchni 0,1477 ha, tj. 1477 m2, zabudowanej budynkiem o charakterze hotelowo-gastronomicznym, powierzchni zabudowy
wynoszącej 371 m2( przyjęto wg dokumentacji przedłożonej przez właściciela nieruchomości ) i powierzchni użytkowej wynoszącej
827,90 m2( przyjęto wg dokumentacji przedłożonej przez właściciela nieruchomości ) oraz budynkiem gospodarczym o
powierzchni zabudowy wynoszącej 91 m2( przyjęto wg wypisu z kartoteki budynków ) i powierzchni użytkowej wynoszącej 77,10
m2( przyjęto wg pomiarów własnych). Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą, oznaczoną numerem
KW:GW1U/00020856/8, zapisanym w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Suma oszacowania wynosi 2 285 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
1 713 750,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie
od godz. 09:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i
oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest kwotę 228 500,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej na
2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w
dniu: 28.02.2024 o godzinie: 11.00 a zakończy się w dniu 06.03.2024 o godzinie: 11.00. Na podstawie art.
9867 § 31
kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono
postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze
postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do
momentu gdy ustaną postąpienia.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia
konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem
https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego
rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli
bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.
Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864
§ 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w
systemie teleinformatycznym.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy