Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2023-07-10 09:30 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 134 400,00 zł 179 200,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-07-2023r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Piotr Laszczak położonego: 66-235 Torzym, ul. Zakładowa 3/1, Boczów, dla którego Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00018009/9]
Suma oszacowania wynosi 179 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 920,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa ( wyodrębniony lokal mieszkalny ), położona w miejscowości Boczów, ul. Zakładowa nr 3/1, na parterze budynku mieszkalnego, dwurodzinnego. Lokal ten o powierzchni użytkowej wynoszącej 122,54 m2podzielony jest na dwie niezależne części, z odrębnym wejściem z podwórza do każdej z nich i składa się łącznie z pięciu pokoi, dwóch kuchni, dwóch łazienek, przedpokoju ( korytarza ) oraz sieni. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 2/3 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokalnie posiada pomieszczenia przynależnego. Natomiast w ramach współwłasności części wspólnych budynku i gruntu właściciel lokalu korzysta z kotłowni oraz pomieszczenia gospodarczego ( w formie warsztatu/garażu ), które to pomieszczenia znajdują się na poziomie parteru przedmiotowego budynku mieszkalnego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy