Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2023-07-07 09:00 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 53 400,00 zł 71 200,00zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2023r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Arkadiusz Topolski położonej: 66-436 Słońsk, ul. Sikorskiego 2/2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00022410/4]. Suma oszacowania wynosi 71 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości lokalowej (1/2) (wyodrębniony lokal mieszkalny), położona w miejscowości Słońsk ul. Sikorskiego nr 2/2, na poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego, dwurodzinnego. Lokal ten o powierzchni użytkowej wynoszącej 49,98 m2 składa się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 397/1000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal posiada pomieszczenia przynależne w postaci dwóch strychów o powierzchni wynoszącej odpowiednio 5,00 m2 (strych oznaczony nr 8) i 7,60 m2 (strych oznaczony nr 9) – pomieszczenia te usytuowane są na poziomie poddasza użytkowego budynku mieszkalnego. W trakcie eksploatacji lokalu jedno pomieszczenie strychowe, oznaczone nr 9, adoptowane zostało w całości na cele mieszkalne i powstał w ten sposób aneks jadalny przy kuchni plus powiększono powierzchnię pokoju (sypialni). W ten sposób łączna powierzchnia szacowanej nieruchomości zwiększyła się o powierzchnię adoptowanego na cele mieszkalne strychu tj. 49,98 m2 + 7,60 m2 = 57,58 m2.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy