Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2023-06-23 09:00 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 45 187,50zł 60 250,00zł
Opis szczegółowy:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-06-2023r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Krzyżan położonej: 69-220 Ośno Lubuskie, Chrobrego 14/3, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00020584/0]
Suma oszacowania wynosi 60 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 187,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 025,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości lokalowej - 1/2 ( wyodrębnionego lokalu mieszkalnego), położona w Ośnie Lubuskim, przy ulicy Chrobrego nr 14/3, na poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego. Lokal ten o powierzchni użytkowej wynoszącej 44,80 m2 składa się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki z wc oraz niewielkiego przedpokoju. Właściciel lokalu korzysta także na zasadzie wyłączności z klatki schodowej ( prawnie będącej wyodrębnioną częścią wspólną budynku ), prowadzącej z poziomu I piętra wspólnej klatki schodowej do szacowanego lokalu, położonego na poddaszu użytkowym. Właściciel lokalu posiada także udział w wysokości 286/1000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal, wg dostępnych dokumentów, posiada pomieszczenie przynależne w postaci czterech boksów, usytuowanych w budynku gospodarczym nr 1 i nr 2 o łącznej powierzchni wynoszącej 34,51 m2(budynki gospodarcze położone są w podwórzu posesji)
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy