Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2023-06-20 10:30 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 27 750,00zł 37 000,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-06-2023r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Popławski położonej: 69-220 Ośno Lubuskie, Połęcko (obręb 0009) 33, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00006166/0]
Suma oszacowania wynosi 37 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 750,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości gruntowej (1/2), położona w miejscowości Połęcko nr 33, w obrębie 0009 Połęcko, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 173 o powierzchni 0,4100 ha ( 4100 m2 ) - oznaczenie użytku symbolem Br-RIVb, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej grunty rolne zabudowane, symbolem użytku N ( nieużytki ), symbolem użytku PsIV (pastwiska trwałe) oraz symbolem użytku RIVb (grunty orne ). Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, gospodarczym ( dawna stodoła) o powierzchni zabudowy wynoszącej 275 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 265,00 m2, budynkiem niemieszkalnym o charakterze warsztatowo-garażowym, powierzchni zabudowy wynoszącej 77 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 65,00 m2 oraz częścią budynku mieszkalnego, jednorodzinnego ( powierzchnia użytkowa tego budynku, w części adoptowanej przez obecnego właściciela oraz w dużej części przypadającej na działkę gruntu nr 173, wynosi ok. 80,00 m2 ).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy