Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2022-12-09 13:30 https://elicytacje. komornik.pl/ Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 4 275,00 zł 5 700,00 zł
Opis szczegółowy:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 09.12.2022 na portalu https://elicytacje.
komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
użytkowania wieczystego położonego przy Rzepińska , 69-220 Ośno Lubuskie , dla
której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Sulęcin, 69-
200 Sulęcin) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00022414/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w Ośnie Lubuskim, ul. Rzepińska,
w obrębie 229 m. Ośno Lubuskie, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, województwo
lubuskie. Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego ( okres użytkowania do dnia
19.10.2088r. ) działki gruntu nr 769/1 o powierzchni 0,0086 ha, tj. 86 m2 Działka oznaczona w
ewidencji użytków symbolem B, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako tereny
mieszkaniowe. Na działce, w jej centralnej części, zalegają mury budynku dawnej piekarni,
które stanowią północno-zachodni narożnik obiektu komercyjnego, w większości usytuowanego
na sąsiedniej działce nr 771/2 i który to obiekt ewidencyjnie do tej działki przynależy – w
kartotece budynków oznaczony nr 771/2;1.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 16.12.2022 o
godzinie: 13:00 .
Suma oszacowania wynosi 5 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 4 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 570,00 zł. Rękojmię należy złożyć na
rachunek bankowy komornika 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej na 2
dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień
uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania
w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w
związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy
osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej
osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni
powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się
również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia:
Powrót do listy