Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2023-02-09 09:00 Sąd Rejonowy w Sulęcinie, s. 13 Nieruchomość OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 124 866,67 187 300,00
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-02-2023r. o godz. 09:00 w w Sądzie Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Magdalena Gibaszek położonej: 69-200 Sulęcin, Daszyńskiego 54, Sulęcin, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00000990/3]
Suma oszacowania wynosi 187 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 730,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w Sulęcinie ul. Daszyńskiego nr 54, w obrębie 0046 –Sulęcin I, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 39 i powierzchni 0,0427 ha ( 427 m2) - oznaczenie użytku symbolem B, oznaczającym tereny mieszkaniowe. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 140,69 m2. W przedmiotowym wydzielono dwie części mieszkalne z odrębnym wejściem do każdej z nich. W bryle budynku znajduje się niewielki garaż ( warsztat ) o powierzchni użytkowej wynoszącej 8,57 m2. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawa rzeczowe tj. służebność osobista, ustanowiona na rzecz Jerzego Kochaniuk i Zdzisławy Kochaniuk.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy