Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2022-08-26 08:30 Sąd Rejonowy w Sulęcinie, s.13 Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 66 825,00zł 89 100,00zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2022r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30,s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Danuta Liberkowska położonej: 66-235 Torzym, Mierczany (obręb 0069), dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00020141/3]
Suma oszacowania wynosi 89 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 910,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Mierczany, w obrębie 0069 Mierczany, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi:
-niezabudowaną działkę gruntu nr 46/4 o powierzchni 0,4300 ha ( 4300 m2 ), działka oznaczona w ewidencji użytków symbolem RIVb i RV, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty orne klasy bonitacyjnej czwartej „b” i klasy bonitacyjnej piątej.
-niezabudowaną działkę gruntu nr 51/2 o powierzchni 0,6100 ha ( 6100 m2 ), działka oznaczona w ewidencji użytków symbolem RIVb i RV, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty orne klasy bonitacyjnej czwartej „b” i klasy bonitacyjnej piątej. Należy wskazać, iż obie opisane wyżej działki gruntu położone są na tym samym obszarze, w sąsiedztwie, oddzielone jedynie wąskim pasem gruntu działki nr 46/3.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy