Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2202-08-26 13 licytacja elektroniczna Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 6 975,00 zł 9 300,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że o godzinie 13.00 w dniu 26.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy ,Lubów, 66-234 Torzym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
(adres: ul. , Sulęcin, 69-200 Sulęcin ) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00018927/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Lubów, w obrębie 0068 Lubów, gmina Torzym, powiat
sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi: -niezabudowaną działkę gruntu nr 77/5 o powierzchni 0,1865 ha ( 1865
m2 ) - oznaczenie użytku symbolem RIVb, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty orne klasy bonitacyjnej
czwartej „b” -niezabudowaną działkę gruntu nr 77/7 o powierzchni 0,1135 ha ( 1135 m2 ) - oznaczenie użytku symbolem RIIIb,
oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty orne klasy bonitacyjnej trzeciej „b”, symbolem RIVa, oznaczającym w
nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty orne klasy bonitacyjnej czwartej „a” oraz symbolem RIVb, oznaczającym w nomenklaturze
ewidencyjnej jako grunty orne klasy bonitacyjnej czwartej „b” Łączna powierzchnia wyżej wskazanych działek wynosi 0,3000 ha tj.
3000 m2.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02.09.2022 o godzinie: 11.00 .
Suma oszacowania wynosi 9 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 975,00 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 930,00 zł. Rękojmię
należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią
licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,
czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia:
Powrót do listy