Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2022-05-25 09:00 e- licytacja Nieruchomość OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 468 866,67 zł 703 300,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 25.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Lubień 29 ,Lubień , 69-220 Ośno Lubuskie , dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Sulęcin , 69-200 Sulęcin ) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00025009/1].

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Lubień 29, w obrębie 0010 Lubień, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 60/12 o łącznej powierzchni wynoszącej 5,2550 ha -oznaczenie użytku jako grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem Br-RIVa oraz lasy oznaczone symbolem LsIV. Zabudowę stanowi budynek klasycystycznego dworu ( pałacu ) o powierzchni zabudowy wynoszącej 607 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 1028,94 m2 oraz 6 budynków niemieszkalnych ( produkcyjnych dla rolnictwa ) o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 2695 m2, w tym jeden budynek stanowiący całkowitą ruinę. Pałac klasycystyczny posadowiony jest w obrębie zabudowań wsi, na terenie dawnego zespołu folwarcznego. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nazwą „dwór następnie pałac” ( data wpisu 26.04.1971r. pod nr 1955 ). Pozostałą zabudowa gospodarcza również wpisana jest do rejestru zabytków pod nazwą folwark ( data wpisu 26.04.1971r. pod nr 1955 ) .Cała powyższa zabudowa skupiona jest na użytku oznaczonym symbolem Br-RIVa. Pozostała część nieruchomości, oznaczona symbolem użytku LsIV, o powierzchni 3,1829 ha, pozostaje niezabudowana i stanowi dawny park pałacowy. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś sporządzony dla nieruchomości operat szacunkowy/protokół opisu i oszacowania przeglądać można w Kancelarii Komornika podczas przyjęć interesantów tj. każdy wtorek w godz. 09:00 - 14:00 (możliwe jest umówienie innego terminu). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://e-licytacje.komornik.pl/ . Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem w/w systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem dowolnie wybranego komornika sądowego.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 01.06.2022 o godzinie: 14:00.

Suma oszacowania wynosi 703 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 468 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 330,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy