Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2022-06-02 11:30 Sąd Rejonowy w Sulęcinie, s. 13 Nieruchomość II licytacja nieruchomości 55 400,00 zł 83 100,00 zł
Opis szczegółowy:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2022r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30 (s.13) odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Maciej Graczyk położonej: 69-200 Sulęcin, Tursk, obręb 0051 Tursk, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00003459/0]
Suma oszacowania wynosi 83 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 310,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Tursk, w obrębie 0051 Tursk, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 111/3 o powierzchni 0,75 ha ( 7500 m2) -oznaczenie użytku jako grunty orne klasy bonitacyjnej RIIIa oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem użytku Lz-RIVa.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy