Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2022-05-25 09:00 licytacja w trybie elektronicznym Nieruchomość O B W I E S Z C Z E N I E o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej 4 778 000,00 zł 7 167 000,00 zł
Opis szczegółowy:
o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 k.p.c. z zw. z art. 986 zn. 1-11 k.p.c. ogłasza, że: od dnia 25.05.2022r. od godz. 9:00 do dnia 01.06.2022r. do godz. 14:00, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się, się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ITG Torzym Sp. z o.o.położonej: 66-235 Torzym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/00015730/1]
Suma oszacowania wynosi 7 167 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 778 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 716 700,00zł. najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika w banku Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 podając na dowodzie wpłaty sygn. akt sprawy: GKM 39/20 oraz dane wpłacającego. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. niestosuje się
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość o nr KW [NKWGW1U/00015730/1] położona w południowej części miejscowości Torzym przy ul. Kolejowej 5. W odległości 1350 m od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Podgórną, w kierunku na południe (550 m ul. Podgórną do skrzyżowania z drogą za torami kolejowymi - w prawo). Nieruchomość składa się z działki o nr ewid. 955/2 o pow. 2,8385 ha, zabudowanej:
- nr ewid. 6/17;1 – budynkiem magazynowo-produkcyjnym (hala niska i wysoka z warsztatem), parterowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 3927,00m2 i powierzchni zabudowy 4081,00m2;
- nr ewid. 6/17;2 – budynkiem socjalno- administracyjnym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 469,00m2 i powierzchni zabudowy 397,00m2;
- nr ewid. 6/17;3 – budynkiem punktu przyjęciowego, parterowym o pow. użytkowej 238,30 m2 i powierzchni zabudowy 266,00 m2;
- nr ewid. 6/17;6 – warsztatem, parterowym o powierzchni użytkowej 188,70 m2 i powierzchni zabudowy 191,00 m2;
- baterią 24 silosów, 3 silosami pomocniczymi, wagą samochodową, placami i drogami wewnętrznymi;
Oraz działki nr ewid. 6/20 o pow. 0,0050 ha, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej nr ewid. 6/20;1, parterowym, o pow. zabudowy 32,00 m2. Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z części działki nr 955/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewid. nr 955/1, opisanej w kw nr GW1U/00024962/2.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś sporządzony dla nieruchomości operat szacunkowy/protokół opisu i oszacowania przeglądać można w Kancelarii Komornika podczas przyjęć interesantów tj. każdy wtorek w godz. 09:00 - 14:00 (możliwe jest umówienie innego terminu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://e-licytacje.komornik.pl/ . Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem w/w systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem dowolnie wybranego komornika sądowego.
Zdjęcia:
Powrót do listy