Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2020-09-28 09:00 Sąd Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny, 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s. nr 13 Nieruchomość I licytacja ułamkowej części nieruchomości 8 025,00 zł 10 700,00 zł
Opis szczegółowy:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2020r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s. nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Agnieszka Pińczyńska położonej: 66-436 Słońsk, Słońsk (obręb 0037), dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00004151/8]
Suma oszacowania wynosi 10 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 025,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości gruntowej - 1/2, położonej w miejscowości Słońsk ul. 3-Lutego, w obrębie 0037 Słońsk, gmina Słońsk stanowiąca działkę gruntu nr 743/29 o powierzchni 0,0632 ha ( 632 m2) - oznaczenie użytku symbolem „Br-RVI”, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty rolne zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym o charakterze gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym o powierzchni zabudowy wynoszącej 56,00 m2. Droga dojazdowa – droga z kostki betonowej, publiczna, gminna, stanowiąca działkę gruntu nr 743/32, oznaczona symbolem użytku dr.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zdjęcia:
Powrót do listy