Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2020-10-02 13:40 Sąd Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny, 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s. nr 13 Nieruchomość II licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości 66 666,67 zł 100 000,00 zł
Opis szczegółowy:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-10-2020r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s. nr 13 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Janusz Śliwiński położonej: 66-436 Słońsk, ul. 3-go Lutego, Słońsk, obręb 0037 Słońsk, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7206 [NKW: GW1U/00007206/0].Suma oszacowania wynosi 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Słońsk przy ulicy 3-Lutego (dawna baza GS-u), w obrębie 0037 - Słońsk. Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1207/1 o łącznej powierzchni 0,2000 ha (2000 m2) - oznaczenie użytku symbolem Bi, oznaczającym inne tereny zabudowane. Działka zabudowana niewielką infrastrukturą dawnej stacji paliw w postaci budynku niemieszkalnego ( niewielki, jednokondygnacyjny budynek stacji paliw ) o powierzchni zabudowy 43,00 m2, stalowej wiaty nad dystrybutorami paliw oraz czterech podziemnych zbiorników. Cała infrastruktura od lat nieużywana, niekonserwowana, w części zdekompletowana i zniszczona.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:


 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy