Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2020-10-02 14:10 Sąd Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny, 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s. nr 13 Nieruchomość I licytacja ułamkowej części nieruchomości gruntowej 15 562,50 zł 20 750,00zł
Opis szczegółowy:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-10-2020r. o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s. nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Piotr Kwel położonej: 66-235 Torzym, Garbicz, obręb 0061 Garbicz, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00017510/7.
Suma oszacowania wynosi 20 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 562,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 075,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa cześć nieruchomości gruntowej - 1/2 o nr [NKW GW1U/00017510/7], położona w obrębie 0061-Garbicz, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi:
-niezabudowaną działkę gruntu nr 326o powierzchni 1,90 ha -oznaczenie użytku jako grunty orne klasy bonitacyjnej RV i RVI oraz
-niezabudowaną działkę gruntu nr 327o powierzchni 1,35 ha -oznaczenie użytku jako grunty orne klasy bonitacyjnej RV i RVI.
Razem powierzchnia wyżej wskazanych działek wynosi 3,25 ha.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy