Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2018-12-06 13:30 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość II licytacja nieruchomości 362 133,33zł 543 200,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, Debrznica, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00017057/3]
Suma oszacowania wynosi 543 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 362 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 320,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 0059-Debrznica, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi:
-niezabudowaną działkę gruntu nr 92/1 o powierzchni 34,08 ha - oznaczenie użytku jako las(LsV), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-ŁVI), łąki trwałe klasy bonitacyjnej ŁIV, ŁV i ŁVI, pastwiska trwałe klasy bonitacyjnej PsVI, nieużytki oznaczone symbolem N oraz rowy oznaczone symbolem użytku W.
-niezabudowaną działkę gruntu nr 93/2o powierzchni1,91 ha -oznaczenie użytku jako łąki trwałe klasy bonitacyjnej ŁV oraz pastwiska trwałe klasy bonitacyjne PsVI
Razem powierzchnia wyżej wskazanych działek wynosi 35,99 ha.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Opis działki gruntu nr 92/1

Działka gruntu nr 92/1, wg wypisu z rejestru gruntów, ma powierzchnię wynoszącą 34,08 ha. Działka ma kształt nieregularny, stanowi duży obszar gruntu tworzący śródleśną polanę.
Wg wypisu z rejestru gruntów działkę stanowią następujące użytki:
- lasy oznaczone symbolem LsV – powierzchnia użytku wynosi 0,91 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone symbolem Lz-ŁVI– powierzchnia użytku wynosi 1,59 ha
- łąki trwałe o klasie bonitacyjnej ŁIV– powierzchnia użytku wynosi 1,94 ha
- łąki trwałe o klasie bonitacyjnej ŁV– powierzchnia użytku wynosi 8,48 ha
- łąki trwałe o klasie bonitacyjnej ŁVI– powierzchnia użytku wynosi 18,48 ha
- nieużytki oznaczone symbolem N - powierzchnia użytku wynosi 1,25 ha
- pastwiska trwałe o klasie bonitacyjnej PsVI - powierzchnia użytku wynosi 0,30 ha
- rowy oznaczone symbolem W – powierzchnia użytku wynosi 1,13 haOpis działki gruntu nr 93/2

Działka gruntu nr 93/2, wg wypisu z rejestru gruntów, ma powierzchnię wynoszącą 1,91 ha.Działka ma kształt zbliżony do trapezu i stanowi śródleśną polanę.
Wg wypisu z rejestru gruntów działkę stanowią następujące użytki:
- łąki trwałe o klasie bonitacyjnej ŁV– powierzchnia użytku wynosi 1,35 ha
- pastwiska trwałe o klasie bonitacyjnej PsVI - powierzchnia użytku wynosi 0,56 ha

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała ograniczeniom wynikającym z przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (tekst jednolity Dz.U. 2012.803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016.585).
Nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy