Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2018-11-13 14:00 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość II licytacja nieruchomości 205 800,00zł 308 700,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2018r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00015621/4]
Suma oszacowania wynosi 308 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 205 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 870,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Torzym ul. Plac Wolności nr 5, w obrębie nr 0073–Torzym, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie, stanowiąca działkę gruntu nr 942 o powierzchni 0,0402 ha ( 402 m2) oraz niezabudowana działka gruntu nr 213 o powierzchni 0,8566 ha ( 8566 m2), położona w północnej części Torzymia, w okolicach ulicy Sulęcińskiej. Działka 213 ma kształt typowego prostokąta, który jednym, krótszym i północnym bokiem bezpośrednio sąsiaduje z drogą dojazdową (droga gruntowa, częściowo utwardzona). Teren działki nie jest zagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością, w niewielkiej części (od strony południowej ) zadrzewiony i zakrzewiony, bezpośrednie otoczenie dość zaniedbane. Działka gruntu nr 942 ma kształt zbliżony do równoległoboku, który jednym, krótszym i wschodnim bokiem, bezpośrednio sąsiaduje z drogą dojazdową ( ulica Plac Wolności ). Działka gruntu nr 942 zabudowana jest murami niedokończonego budynku niemieszkalnego, który miał spełniać funkcję produkcyjno-magazynową.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Wg wypisu z rejestru gruntów działka nr 213 oznaczona jest symbolem użytku:
-Lz-RV – grunty zadrzewione i zakrzewione - powierzchnia tego użytku wynosi 0,0949 ha
-Lz-RVI – grunty zadrzewione i zakrzewione - powierzchnia tego użytku wynosi 0,0699 ha
-RIIIa – grunty orne o klasie bonitacyjnej IIIa - powierzchnia tego użytku wynosi 0,1740 ha
-RIIIb – grunty orne o klasie bonitacyjnej IIIb - powierzchnia tego użytku wynosi 0,0194 ha
-RIVb – grunty orne o klasie bonitacyjnej IVb - powierzchnia tego użytku wynosi 0,2144 ha
-RV – grunty orne o klasie bonitacyjnej V - powierzchnia tego użytku wynosi 0,2840 ha
Łączna powierzchnia działki wynosi 0,8566 ha ( 8566 m2).
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy